3. oktober 2016

ORDENS- OG HAVNEREGLEMENT

1          Generelt

1.1.1    Ansvar

Havnen drives med dugnadsarbeid, og foreningen har ikke ansvar for uhell og skader som måtte oppstå innenfor foreningens område. Hvert enkelt medlem bærer selv risikoen for egen aktivitet og eget materiell i havnen. Dette gjelder også skader som skyldes bryggeanlegg og eventuelt opplagsmateriell som stilles til disposisjon fra foreningens side.

Det påhviler således også det enkelte medlems ansvar for at all ferdsel og opphold i havnen – både på land og sjø – skjer på en betryggende og skånende måte, herunder å begrense fart og unødige bølger, sikker fortøyning, bilkjøring etc. Det er medlemmets ansvar at også dets besøkende/brukere forholder seg til foreningens regelverk.

 

1.1.2    Miljø og medlemskap

Styret legger stor vekt på å ha et godt miljø blant medlemmene i foreningen. Det påhviler derfor hvert enkelt medlem å bidra til dette gjennom å rette seg etter de regler og retningslinjer som er etablert i foreningen og for havnen. I tillegg bør medlemmene bidra til en god, hjelpsom og omgjengelig omgangstone slik at unødvendige gnisninger ikke oppstår og således ikke skader foreningens miljø og interesser. Unødig alkoholbruk til sjenanse for andre tolereres ikke. Dersom konflikter likevel oppstår mellom medlemmer bes dette tas opp med styret/havnesjef som vil bidra til at eventuell konflikt løses eller bilegges. I alvorligere tilfeller vil styret vurdere eksklusjon iht. § 17 i vedtektene.

 

1.2       Naboforhold

Bærum kommune er grunneier, og det er lagt inn en offentlig turvei gjennom havnen, fra bommen ved innkjørselen, langs innkjørsel og skinnegang til og med bakken opp mot Michelets vei ved slippen. Denne turveien må ikke blokkeres av kjøretøy, tilhengere eller båtopplag.

Foreningen ønsker at naboer og brukere av turveien skal føle seg velkomne på området; bilkjøring til og i havnen skal derfor skje til minst mulig ulempe for naboene. Det er skiltet 30 km/t fartsgrense inn fra Oksenøyveien. Selv dette kan være for fort når barn leker i vegetasjonen langs veien.

 

1.3       Renovasjon

Havna er ikke tilknyttet noen form for renovasjon. Hvert enkelt medlem må derfor hele året fjerne eget avfall og skrot etter båtpuss, vedlikehold og opplag. Unntak fra dette er at avskrap av bunnstoff skal oppsamles og leveres til havnekomiteen. Tilsvarende er hver enkelt ansvarlig for søl i forbindelse med tanking av drivstoff, da foreningen ikke har oljeberedskap.

 

1.4       Vann og avløp

Det er ikke frostfri vannforsyning til havna, vannet er derfor stengt om vinteren. Når vannet er stengt kan heller ikke toalettet benyttes.

Avløpsvannet må hentes med bil og leveres til kommunalt renseanlegg. Unødig bruk av vann i vaktboden bør derfor unngås.

 

1.5       Strøm

Strømforsyningen både til bryggene og på parkeringsplassen på land er rikelig dimensjonert i forhold til forventet bruk av anlegget. Det er montert 16A sikring med jordfeilbryter for hver stikkontakt og hovedsikringene er betydelig større. Bruk utover nødvendig batterilading og lignende må likevel unngås uten avtale med havnesjef. Grunnet brannfare skal el-anlegget i båtene ved bruk være tilstrekkelig fagmessig sikret.

Langs skinnegangen er det to jordfeilbrytere hver med tre doble stikkontakter tilknyttet. De tre nærmeste vaktboden har sikring og jordfeilbryter i verksted bod men de øvrige er tilkoblet vinsje hus. Hver av de tre doble kontaktene kan belastes med 16A, men ved høy belastning må det forventes noe spenningsfall på grunn av lang kabel mellom sikring og kontakt. Sikringer og jordfeilbrytere er plassert i vinsje hus og verksteds bod hvor styret/havnekomité har nøkkel.

Jordfeilbryterne er satt opp til å trippe på 30 mA som er det minste som er å få. Dette tilsvarer effekten av en pære på 7 W.

Foreningen kan ikke garantere at anlegget til enhver tid har full spenning, og det kontrolleres ikke daglig at sentrale jordfeilbrytere ikke har løst ut. Hver enkelt må bære risikoen for skader på sitt utstyr ved eventuelle utfall eller spenningsfall.

Varig bruk av strøm skal på forhånd avtales med havnesjef og betales av hver enkelt som bestemt av årsmøtet.

Lading av el-biler skal ikke finne sted.

 

1.6       Skinnegangen

Langs skinnegangen ligger det vann- og strømledninger i hele skinnegangens lengde. Anleggene ligger svært grunt, og kan lett skades av bil- og tilhengerhjul. Bilkjøring langs skinnegangen er ikke tillatt.

 

1.7       Parkering

Det er fri parkering for båtbrukernes biler. Eventuelle gjester må gjøres oppmerksom på at bommen kan bli låst til ulik tid om kvelden slik at de må låses ut av båtbruker.

På dager for opptak og utsett er det spesielt viktig at parkering ikke er til hinder for arbeidet. Vær oppmerksom på at det skal være gode sikkerhetssoner der arbeidet foregår.

 

1.8       Tilhengere

Det er generelt ikke anledning til å parkere tilhengere i havnen mer enn få dager da dette lett kommer i konflikt med annet parkeringsbehov, turveiens behov og vedlikeholdet av plassen. All plassering av hengere skal meldes og godkjennes av havnesjef. Havnesjef kan godkjenne eventuelle behov for korttidsplassering av hengere ifm. opptak/utsett.

 

Området lengst øst er avsatt til opplagsplass for hengere, men plassen er begrenset. Øvrig parkeringsplass skal skjermes for hengere. Området skal således holdes ryddig for øvrig lagring.

Plassene tilbys primært medlemmer. Vinterlagring søkes på samme liste som vanlige opptakslister og tildeles etter ansiennitet. Inntil vi vinner mer erfaring tilbys plassene basert på «først til mølla prinsippet».

Det skilles mellom vinterlagring (1. september til 1.juni) og sommerlagring (1. juni til 1.september). Se prisliste for plassering av hengere.

Båter og hengere som plasseres feil kan hele året flyttes for eiers regning og risiko

 

 

1.9       Vakt, bom og port

Vaktordningen gjelder fra en uke før første utsett og en uke etter siste opptak.

Medlemmene og leietakerne skal delta i vaktordningen i havna, personlig eller ved kjent og pålitelig representant. Vaktprotokollen skal undertegnes av den som går vakt, og det skal framgå hvem som er oppsatt på vakt den aktuelle datoen dersom det ikke er denne personen som går vakten.

Vakten begynner den datoen som er oppgitt i vaktlisten og avsluttes følgende morgen.

Bom og port skal være låst om natten, og vaktene skal minst en gang i timen kontrollere eventuell aktivitet både på land og på brygger. Ved behov skal politiet varsles.

Uteblivelse fra vakt, eller vaktperson ikke til stede i havna, medfører vaktgebyr de tre første gangene dette skjer.

Ved tre uteblivelser i en løpende tiårs periode ekskluderes medlemmet,

Gebyrsatsene bestemmes hvert år av årsmøtet. Vaktbot foreldes 10 år etter at vakt ikke ble gjennomført.

Alle medlemmer som passerer bom og/eller port på tider det ikke er synlig aktivitet i havnen skal låse etter seg. Dette gjelder både ved inn- og utpassering. Se også Vaktinstruks for Lysaker Båtforening for mer detaljer.

 

1.10     Adresseendringer

Både medlemmer og leietakere må varsle foreningen ved adresseendringer. For leietakerne er dette spesielt viktig, da de strykes fra ventelisten når post kommer i retur til foreningen på grunn av feil adresse.

Både postadresse, e-mailadresse og telefonnummer kan rettes i utlagte vaktlister, på foreningens hjemmeside (www.lysakerbaatforening.no) eller ved henvendelse til foreningens sekretær. Uansett hvordan retting skjer er det adressatens ansvar å sikre seg at rettingen blir utført.

 

2          Båtplassene

2.1       Størrelse

De største plassene kan ta båter opp til 10,50 m lengde og 3,50 m bredde. Det er et svært begrenset antall slike plasser. Svært få plasser har dybde over 1,4 m. For nye båter kan totalvekten ikke overstige 6 tonn.

Båtene måles LOA. Andre forhold som vindfang, ombordstigning bare i hekk eller lignende kan være bestemmende for om eller hvor båten kan plasseres.

 

2.2       Bruksrett

Alle båtplasser eies og forvaltes av foreningen. Ingen medlemmer er personlig eier av båtplassene, men hvert aktivt medlem har rett til bruk av en plass i havnen. Aktive medlemmer er medlemmer med båtplass og som har betalt innskudd og årsavgifter. Passive medlemmer er medlemmer uten båtplass og som ikke har betalt innskudd. For å få båtplass kommende sesong må disse, aktive uten båt og passive, søke plass før 1. januar.   

Plass tildeles av styret ved havnesjefen etter søknad når det blir plass ledig. Plasstildeling er avhengig av plassbehov (bredde, lengde, dybde), ledige plasser og ansiennitet/prioritet. Styret kan når som helst forlange båten flyttet til annen egnet plass dersom dette er hensiktsmessig for havnens øvrige behov.

 

2.3       Bytte av plass

Endret plassbehov skal meddeles styret innen 1. januar. Ny plass tildeles da etter medlemsansiennitet når plass er ledig. Ved bytte av båt ellers i året skal det tidligst mulig avklares om det kan skaffes plass. Tildeling for en spesifisert båt skjer i den rekkefølge som søknadene er innkommet. Dersom plassen ikke tas i bruk til den spesifiserte båten senest 4 uker etter avtalt ankomst kan plassen tildeles annen søker.

 

2.4       Midlertidig ledig plass

Aktive medlemmer kan være uten båt i inntil 3 år før de eventuelt blir passive medlemmer. Slike plasser disponeres av foreningen. Medlemmet skal varsle foreningen med angivelse av båttype senest 1. januar det året plass skal benyttes igjen. Er plassen da ikke i bruk innen 31. mai disponeres den av foreningen resten av sesongen. Treårs-perioden løper ubrutt og nytt varsel må gis før ny tildeling.

 

2.5       Langtids fravær

Plassbrukere som tar båten ut av havna sammenhengende mer enn 6 uker skal varsle styret om dette, slik at plassen kan benyttes av andre i denne perioden.

Aktive medlemmer som ikke benytter plassen mer enn 6 uker i året uten å varsle havnesjef/styret om dette kan bli registrert som uten båt det året Plassen anses da som midlertidig ledig og vedkommende må søke om plass neste år. Gjentar dette seg i tre sammenhengende år skal medlemskapet overføres til passivt medlemskap.

 

2.6       Fortøying

Eieren er ansvarlig for sikker fortøying av båten. Den skal legges nært inn til bryggen, og det skal benyttes stram fortøying med fjærende element nærmest bryggen: primært av gummi. Om ønsket kan det benyttes fendere hengt mellom båt og bryggens utliggere. Av plasshensyn kan det være bedre å montere fenderlist på utliggeren. Hver enkelt bruker er selv ansvarlig for slik fendring. Store fendere berettiger ikke til tilsvarende øking i plassbredden.

 

2.7       Sesonglengde

Båtene kan plasseres i havnen straks den er isfri. Bruker skal kontakte styret før ankomst for å få anvist plass. Båter skal ikke ligge innfrosset i havnen om vinteren. Brukerne skal fjerne båtene før isen legger seg, dog senest 1. desember hvert år.

 

3          Jolleplass

3.1       Bruksrett

Brukere av ordinær båtplass kan få tildelt jolleplass når slik plass er ledig. Plassene tildeles hvert år etter prinsippet ”først til mølla”. Plass ett år gir ikke automatisk rett til plass neste år.

Medlemsnavn og jollens typebetegnelse/navn meddeles havnesjef og føres på betalingen.

 

3.2       Jollestørrelse

Det tillates ikke båter over 12 fot på jolleplassene. Båtene kan ha motor inntil 10 hk påmontert.

 

3.3       Fortøying

Jollene skal fortøyes i bryggen og med akterfortøying til wire. Fortøyingen må ikke være unødig stram, og båtene må ikke ha skarpe komponenter som kan skade nabobåtene.

 

 

4          Kajakkplass

4.1       Bruksrett

Kajakkplasser tildeles for ett år om gangen uavhengig av medlemskap i foreningen, etter prinsippet ”først til mølla”. Medlemmer som søker før 1. mars har fortrinnsrett foran ikke medlemmer. Bruksretten inkluderer anledning til å ha båten liggende fra 01. mai til 30. april påfølgende år.

Brukers navn og telefon noteres på betalingen. Båtplassen merkes med nummer.

 

4.2       Fortøying

Eier må selv vurdere behovet for å surre, eller låse båtene til opplagsreolene.

 

5          Opptak og utsett

Opptak og utsett organiseres som dugnad hvor eier er til stede den dagen vedkommendes båt tas opp/ut.

 

5.1       Slipp

Motorbåter opp til 25 fot tas normalt opp på slippen; havnesjef avgjør om opptak er mulig. Eier skal være til stede i hele perioden som slipparbeid foregår.

Havnesjef anviser plass hvor båten kan plasseres, og bestemmer rekkefølge for båtene ut fra listeført ønske om dato for opptak og utsett. Utsett om våren skjer i den rekkefølge båtene ligger på slippen, flytting av båter på land for å endre rekkefølge foretas bare unntaksvis. Utsett finner normalt sted på søndager, mens opptak finner normalt sted på lørdager.

Eieren holder opplagsmateriellet, klargjør og bringer dette til slippen før opptak. Ved utsett bringer hver båtbruker sitt materiell vekk fra slippen og parkeringsplassen umiddelbart og plasserer det på anvist plass. Avfall etter båtpussen skal fjernes av båteier umiddelbart etter før båten sjøsettes.

Båter skal ikke ligge på slippen etter 31. mai. Havnesjef kan likevel tillate lengre opplagstid når dette anses nødvendig.

 

5.2       Kran

Havnesjef avgjør hvilke båter som skal tas opp med kran, og anviser plass for båtene. Arbeidet er likevel arrangert som separate avtaler mellom kran og båteier og eier kan benytte annen kran i den grad dette er rasjonelt mulig i forhold til plasseringen. Også ved privat opptak skal havnesjef anvise opplagsplass. Ved fellesdugnaden i anledning opptak/utsett for kran må som hovedregel beløpet betales før båten løftes.

Eieren holder opplagsmateriellet, og klargjør og bringer det på plass før opptak. Ved utsett må materiellet flyttes vekk fra plassen umiddelbart, og samme dag plasseres på anvist plass. Avfall etter båtpussen skal fjernes av båteier umiddelbart etter utsett.

Opptaksliste og dato/klokkeslett for opptak og utsett slås opp i havna dagen før arbeidet utføres. Eierne er ansvarlige for å være til stede i rett tid for sin båt, de skal også i nødvendig grad bistå ved håndteringen av andre båter før og etter sin egen.

Båter skal ikke ligge på parkeringsplassen i perioden 15. mai til 20. september; havnesjef kan likevel tillate annen opplagstid når det anses nødvendig.

Utsett er normalt første helg i mai unntatt der dette er i forbindelse med 1. mai. Da blir det helgen etter. Dette foregår fredag og lørdag. Start fredag er kl 13:00 og lørdag fra kl 07:00.

 

 

 

5.3       Tilhenger

Opptak og utsett med tilhenger kan bare foretas når det er tilstrekkelig plass ved rampen, og trekkvognen har firhjuls trekk. Det er begrenset dybde/plass utenfor opptaksrampen. Båt som opptas/transporteres på henger kan bare unntaksvis parkeres i havna, og da etter nøye anvisning av styret ved havnesjef. Hjulspor og eventuelt søppel etter aktiviteten skal fjernes umiddelbart.

 

5.4       Annen transport

Steinmuren ved utsettbryggen er ikke fundamentert eller dimensjonert for store laster. Støtteben skal fortrinnsvis plasseres innenfor betongmuren.  Eventuell skade som oppstår på grunn av vekt fra bil/støtteben skal utbedres forsvarlig av den som forårsaker skaden. Styret skal godkjenne slike reparasjoner.

Flytebryggen for opptak/utsett må ikke benyttes til annet enn kortvarig lasting og lossing.

 

6          Avfall

6.1       Avskrap av bunnstoff

All fjerning av bunnstoff skal skje med utlagt presenning på arbeidsplassen. Avskrapet skal samles opp og leveres til havnekomiteen.

 

6.2       Annet avfall

Avfall som genereres på tur og under båtpuss/vedlikehold i havna skal tas hånd om av hver enkelt, og fjernes fra havna umiddelbart.

 

6.3       Utrangert opplagsmateriell

Opplagsmateriell som stativer, presenninger og kanner til nedvekting av presenning skal fjernes av den enkelte eier/bruker når materiellet ikke lenger skal brukes.