3. oktober 2016

Vaktinstruks for Lysaker båtforening

1          Hvem går vakt

Alle som disponerer plass i havna skal gå minst en hel vakt hvert år. Medlemmer som har solgt båten, eller har tatt båten ut av havna for lengre eller kortere tid er likevel pliktig til å gå vakt dersom ikke plassen disponeres av andre som har påtatt seg å gå vakten.

Som hovedprinsipp skal det være 2 personer på vakt samtidig. Det er anledning til å dele opp vakten seg imellom, men begge må fysisk være tilstede i båtforeningen hele vaktperioden (22:00 – 06:00).

Alternativt kan vakten deles opp fra 22:00 – 02:00 og fra 02:00 – 06:00. Ved et slikt valg, blir medlemmet/ene kun kreditert med en halv vakt. Det betyr at velger man denne løsningen, må medlemmene skrive seg inn på 2 datoer (halve nattevakter) for å bli kreditert en nattevakt.

Ønsker et medlem å gå vakten alene, på eget ansvar, er det anledning til det ved å skrive inn navnet i begge rubrikker på vaktdato i vaktlisten som legges ut i Vaktboden.

 

2          Når skal vakten gås

Det legges hvert år ut liste i Vaktboden ca. 15. februar hvor ønsket vaktdato kan angis av hver enkelt. Alle har anledning til å skrive seg på så mange vakter de måtte ønske.

Styret legger hvert år ut vaktlisten i Vaktboden innen 1. april, og informerer hver enkelt om vaktdato pr. E-post (medlemmer som ikke har E-post, får informasjonen i papirutgave).  Den dato som angis på listen er gjeldende, selv om den avviker fra ønskelisten. Vakten starter om kvelden på angitt dato, og avsluttes morgenen etter.

Alle vaktene går på når dagens aktivitet i havna ebber ut, dog senest kl. 22:00. Vår og høst går vaktene på tidligere, idet det begynner å skumre.

Om morgenen avsluttes vaktene idet det lysner, dog tidligst 06:00.

3          Bytte av vakt

Vakt kan byttes etter avtale mellom to vaktpliktige. I vaktprotokollen skal det framgå hvem som har byttet med hvem.

Kan en person ikke møte på oppsatt vakt skal vedkommende varsle den andre vakten tidligst mulig. De kan da finne en ny ledig dato å gjennomføre vakten på, eller om begge ønsker det kan den ene bytte og begge gå sin vakt alene.  Bytte av dato skal angis i vaktprotokollen.

4          Gjennomføring av vakten

Vaktenes start skal angis med klokkeslett i vaktprotokollen, ved vaktenes avslutning skal protokollen signeres og klokkeslettet angis. Navn på vaktene skal være klart leselig. Eventuelle kortvarige fravær i løpet av natten skal gis som anmerkning i protokollen med klokkeslett for avreise og ankomst.

Dersom vaktprotokollen ikke er signert, anses nattevakten som ikke gjennomført. Vedkommende som er satt opp på vakt uten å signere i vaktprotokollen, vil bli ilagt et gebyr iht. satsene besluttet på siste gjeldene årsmøte.

Vaktene skal påse at bom inn til havna og port ut på bryggene er låst, og at det ikke foregår ureglementert aktivitet i havna. Inspeksjon både av brygger og parkeringsplass skal foretas minst en gang i timen, til uregelmessige tider. Vaktene skal vise seg for eventuelle besøkende når disse oppdages, men skal ikke gå i fysisk inngrep med eventuelle tyver. I tilfelle skal data om båt- og biltype samt om mulig reg.nr noteres og politiet varsles på tlf. 110.

Uhell og ulykker som måtte oppstå i havna, for eksempel forlis, oljeutslipp, brann og lignende skal meldes til havnesjef og eventuelt til relevant redningsetat. Tiltak i henhold til miljøplan skal iverksettes. Hendelsesforløpet skal noteres med tidsangivelser.

Dersom en av vaktene ikke møter opp, bør den oppmøtte vakten kontakte den andre over det telefonnummer som er angitt i vaktlisten.