14. november 2016

Vedtekter for Lysaker Båtforening – 2018

 • 1 NAVN OG FORMÅL

 

Foreningens navn er Lysaker Båtforening. Foreningens initialer er LBF.

Foreningens formål er å skaffe havneplass og vinteropplag for medlemmenes fritidsbåter.

 

 • 2 MEDLEMSKAP

 

Medlemskap er personlig og kan være aktivt eller passivt. Medlemskapet er aktivt og gir rett til båtplass når bryggeinnskudd er betalt og innestående i foreningen. Aktivt medlem kan være uten båt i maksimalt tre sammenhengende år før innskuddet tilbakebetales. Medlemmer som ikke har innskudd stående i foreningen er passive medlemmer. Aktivt medlem kan ikke benytte båtplass før årlig kontingent er betalt.

Nye medlemmer inntas etter ansiennitet på venteliste når det er plass ledig i havnen. Tilbud om plass gis skriftlig med svarfrist og skal inneholde maksimal båtstørrelse som kan plasseres på båtplassen. Dersom søker ikke takker ja til tilbudet beholder søker sin ansiennitet på ventelisten og tilbudet går til den neste på ventelisten. Nye medlemmer får medlemsansiennitet fra den dato tilbudet er skriftlig akseptert. Dersom søker ikke aksepterer tilbudet 3 år på rad, vil ansienniteten bortfalle og søker plasseres bakerst på ventelisten igjen.

Passive medlemmer og medlemmer som ønsker å bytte plass i havna må søke om dette før 31. desember. Ledige plasser tildeles i henhold til ansiennitet, dog har aktive medlemmer prioritet foran passive. Søkes det om plass etter 31. desember vil medlemmet det aktuelle året ikke ha prioritet foran leietagere.

Medlemskap kan kun overføres i rett nedad-linjet forbindelse eller til ektefelle/samboer etter søknad til styret. Søknad om overføring skal være signert av begge parter når det er mulig.

Når medlemskap overføres til ektefelle/samboer beholder nytt medlem ansiennitet og alle rettigheter, og det skal ikke betales ny innmeldingsavgift. Når medlemskap overføres nedover kan opprinnelig medlem velge om vedkommende vil la innskuddet bli overført til den personen medlemmet overfører medlemskapet til eller få det utbetalt iht. vedtektene. Dersom opprinnelig medlem ønsker sitt innskudd utbetalt skal det betales innmeldingsavgift. Ansienniteten til nytt medlem settes til dato for søknad om overføring. Det nye medlemmet kan velge å beholde samme plass dersom den fortsatt passer til nytt medlems båt. Dersom medlemmet ønsker eller bør få ny plass tildeles dette etter de vanlige kriteriene.

Den som avgir medlemskap kan om ønsket fortsette som støttemedlem med møterett i alle foreningens arrangementer, men uten stemmerett og uten rett til ny båtplass.

Aktive medlemmer kan etter søknad overføres til passivt medlemskap, og får da innskuddet tilbakebetalt.

Ved manglende betaling av årsavgift og/eller eventuelle gebyrer strykes medlemskapet. For medlemmer purres det en gang. Medlemskapet kan tilbakeføres dersom medlemmet ber om dette og betaler alt utestående innen utgangen av mai måned året etter at betalingen uteble. Det er ikke tillatt å ha båt i havna så lenge avgifter og/eller gebyr ikke er betalt.

Utmeldelse skjer skriftlig med virkning fra første årsskifte.

 

 

 

 • 3 VENTELISTE

 

Foreningen krever en årlig avgift fra dem som står på ventelisten. Avgiften skal betales innen angitt betalingsfrist på faktura. Manglende innbetaling medfører at vedkommende strykes fra ventelisten, uten foregående varsel eller purring.

Etter søknad kan personer tilbakeføres på ventelisten med opprinnelig ansiennitet dersom denne søknaden er foreningen i hende innen utgangen av mai måned året etter at vedkommende er strøket.

Oppføring og ansiennitet på ventelisten kan etter skriftlig søknad overføres til ektefelle/samboer eller rettlinjet nedover til barn/barnebarn. Alle nye medlemmer og nye søkere på ventelisten skal være over 18 år.

Styret fastsetter til enhver tid ventelistens størrelse.

 

 

 • 4 MEDLEMSKONTINGENT, GEBYRER OG INNSKUDD

 

Nye medlemmer betaler innmeldingsgebyr når de aksepterer tilbud om medlemskap. Gebyrets størrelse bestemmes hvert år av årsmøtet.

Årlig kontingent består av en fast del og en variabel del avhengig av båtplassens bredde. Satsene bestemmes årlig av årsmøtet.

Foreningens formann, sekretær, kasserer og havnesjef er fritatt for å betale årskontingent, men ikke for eventuelle andre tillegg.

Aktive medlemmer skal ha stående bryggeinnskudd i foreningen. Innskuddets størrelse er likt for alle plassbredder, og er ikke knyttet til en bestemt båtplass. Årsmøtet fastsetter hvert år hvilken størrelse innskuddet skal ha kommende år.

Innbetaling skjer med det beløp som gjelder når medlemskapet blir aktivt, tilbakebetaling skjer med det beløp som gjelder når medlemskapet opphører eller blir passivt. Eventuelle utestående krav mot medlemmet kan trekkes fra innskuddet.

Andre årsavgifter og gebyrer innkreves i samsvar med årsmøtets bestemmelser.

 

 • 5 STYRETS SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID

 

Foreningen ledes av et styre bestående av formann, nestformann/havnesjef, kasserer, sekretær og styremedlem. Ved formannens eventuelle fravær overtar nestformannen dennes funksjon.

Formannen og nestformann / havnesjef velges for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Det er anledning til å foreta gjenvalg. Både aktive og passive medlemmer kan velges.

Styret velges på årsmøte ved valg enkeltvis og med simpelt flertall. Ved eventuelt frafall i styret kan styret konstituere et annet aktivt medlem slik at styret igjen blir fulltallig. Styret fordeler da vervene slik det ønsker fram til neste årsmøte.

 

 • 6 STYRETS BESLUTNINGSDYKTIGHET OG STYREMØTER

 

Styremøte sammenkalles av formannen så ofte han finner dette nødvendig eller når et av styremedlemmene krever dette.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Styret treffer sine beslutninger med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

 

 • 7 STYRETS FUNKSJON OG PLIKTER

 

Styret leder foreningens virksomhet overensstemmende med gjeldende vedtekter og reglement samt beslutninger truffet på årsmøte.

Styret forvalter og disponerer foreningens midler.

Foreningen tegnes av to av styrets medlemmer i fellesskap. Formannen skal godkjenne alle utbetalinger.

Til årsmøtet skal styret utarbeide årsberetning og revidert regnskap for foregående år. Regnskapsåret avsluttes 30. september.

Formannen skal til enhver tid være kjent med foreningens stilling, og skal lede møter og styrets arbeid.

Havnesjefen har ansvaret for den daglige driften av havna, og skal til enhver tid ha oversikt på hvem som disponerer plasser for båter, joller og annet.

Sekretæren fører protokoll over foreningens møter, holder medlemsregister og ventelister à jour og arkiverer all relevant korrespondanse. I samarbeid med kasserer og havnesjef utarbeides betalingsgrunnlag for innkreving av årsavgifter.

Kassereren fører foreningens bøker, krever inn og mottar alle inntekter (kontingenter, gebyrer m. m.). Han foretar også alle utbetalinger.

 

 • 8 ÅRSMØTE

 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 15. november.

På årsmøtet behandles

 1. Dagsorden
 2. Årsberetning og revidert regnskap
 3. Fastsettelse av kontingent og avgifter for kommende år
 4. Valg
 5. Eventuelt

 

Sekretæren fører protokoll fra årsmøtet. Denne protokollen skal undertegnes av to møtedeltagere som velges blant de frammøtte før dagsorden behandles.

Årsmøtet sammenkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel. Med innkallelsen skal vedlegges årsberetning og revidert regnskap for foregående år samt aktuelle saksdokumenter for andre saker som skal behandles. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må formuleres skriftlig som forslag og være styret i hende senest 15. september.

Forslag til kandidater for tillitsverv må være skriftlig og være valgkomiteen i hende senest 15. septeVedtekter 2017 (Vedtatt)mber.

Årsmøtet ledes av foreningens formann.

Årsmøtet treffer sine beslutninger med simpelt flertall blant de stemmeberettigede, med unntak av eksklusjonssaker, oppløsning og vedtektsendringer, ref. §§17, 18 og 19. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

Stemmeberettigede er fremmøtte medlemmer med stemmerett m/evt. fullmakter. Ethvert medlem som har stemmerett kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt på foreningens møter. Fullmakt kan bare gis til ektefelle/samboer eller annet møteberettiget medlem av foreningen. Ingen kan dog stemme for mer enn 2 (to) fullmakter.

 

 • 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3-del av medlemmene har fremsatt skriftlig og begrunnet krav om dette. I så fall skal innkallelse skje senest en måned deretter. Innkallelse skjer på samme måte og med samme varsel som for ordinært årsmøte. Om styret finner det nødvendig, kan innkallingen likevel skje med kortere frist, dog minst 8 dager.

Innkallelsen skal beskrive de saker som skal behandles.

Stemmereglene er som for årsmøtet.

 

 • 10 HAVNEKOMITÉ

 

Komitéen ledes av foreningens nestformann/havnesjef. Komitéens opp til 5 øvrige medlemmer skal velges av årsmøtet for to år av gangen. Det er anledning til gjenvalg.

 

 • 11 REVISORER

 

Til å revidere foreningens regnskaper velger årsmøtet en revisor og en varamann for revisor. Revisorene velges for to år av gangen. Det er anledning til gjenvalg.

 

 • 12 VALGKOMITÉ OG VALG

 

Til å forberede og lede gjennomføring av valg på foreningens tillitsmenn velger årsmøtet en valgkomité på tre medlemmer.  Disse velges for to år av gangen. Det er anledning til gjenvalg.

Valgkomiteen skal selv aktivt søke etter kandidater samt motta forslag fra medlemmene til kandidater for foreningens tillitsverv.

Valgkomiteens innstilling skal sendes medlemmene sammen med innkalling til det ordinære årsmøtet.

 

 • 13 MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER

 

Aktive medlemmer har rett til:

 • Bryggeplass for en-1 båt. Båtens størrelse må godkjennes av styret ved havnesjefen før den anskaffes.
 • Aktive medlemmer uten båt og passive må søke om plass før 31. desember og blir da tildelt plass etter ansiennitetsprinsippet, men medlemmer som beholder samme båt fra året før skal ikke måtte avgi plass på grunn av ansiennitet.
 • Vinteropplagsplass for en båt, godkjent av styret ved havnesjefen. Opptaks- og utsett lister legges i vaktboden i god tid før opptak. Disse må fylles ut for å få plass. Havnesjefen bestemmer hvor båten skal plasseres, og han kan endre dato for opptak og utsett. Dersom det oppstår plassmangel, så gjelder ansiennitetsprinsippet.
 • Medlemmet skal på oppfordring dokumentere eierskapet til båten.
 • Skal et medlem ikke benytte sin plass er det foreningen som skal disponere plassen.

 

Medlemmene har ikke anledning til å leie ut eller drive ervervsvirksomhet med båt plassert i foreningens havn.

Medlemmene skal bidra til at havnen til enhver tid er ryddig og trygg for alle som ferdes der.

Alle som disponerer båtplass om sommeren skal delta i vaktordningen slik den er bestemt av årsmøtet.

 

 • 14 ORDENS- OG HAVNEREGLEMENT

 

Eget reglement og eventuelle instrukser, som skal følges av alle som benytter seg av havnen, utarbeides av styret. Reglementet og eventuelle instrukser skal sendes til medlemmene og ett eksemplar skal være utlagt i vaktboden.

 

$15 ERSTATNING

 

Foreningen er ikke økonomisk ansvarlig for tyveri eller skade som skjer på båter, materiell eller person innenfor det området foreningen disponerer. Dette gjelder uavhengig av om det er vakt i havnen eller ikke.

 

 • 16 KLAGER

 

Klage skal fremsettes skriftlig til styret. Klagen må være begrunnet og skal være undertegnet av medlemmet. Styret skal fatte vedtak i saken innen 3 uker, eller informere klager om videre saksgang innen denne fristen.

 

 • 17 EKSKLUSJON

 

Medlemmer som ikke retter seg etter foreningens vedtekter, reglement og instrukser, eller som på annen måte opptrer slik at det er til skade for foreningen kan ekskluderes etter beslutning av styret.

En slik eksklusjon kan innankes til første årsmøte. Eventuelt vedtak om å opprettholde eksklusjonen skal fattes med 2/3 flertall blant de stemmeberettigede.

 

 • 18 OPPLØSNING

 

Spørsmålet om foreningens eventuelle oppløsning kan bare opptas til behandling på et lovlig innkalt årsmøte.  Styrets forslag til anvendelse av foreningens midler skal være beskrevet i innkallingen.

Til vedtak om oppløsning kreves at minst halvdelen av foreningens stemmeberettigede er til stede personlig eller ved fullmakt, og at vedtak skjer med minst ¾ flertall blant de stemmeberettigede.

Hvis mindre enn halvparten av foreningens stemmeberettigede er til stede skal beslutningen forelegges for et nytt lovlig årsmøte/ekstraordinært årsmøte dersom forslaget om oppløsning får minst ¾ flertall blant de stemmeberettigede. I dette (andre) møtet vedtas oppløsning med ¾ flertall blant de stemmeberettigede, uansett hvor mange stemmer som møter.

Oppløses foreningen fatter årsmøtet med simpelt flertall blant de stemmeberettigede, beslutning om midlenes anvendelse.

 

 • 19 VEDTEKTSENDRINGER

 

Forslag til endringer i foreningens vedtekter behandles av årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede for å bli vedtatt. For å kunne behandles må slike forslag være ført på dagsordenen og forslagets ordlyd skal være bekjentgjort for medlemmene på forhånd, senest ved innkallingen til møtet.

Ved endring av § 18 om oppløsning kreves ¾ flertall blant de stemmeberettigede for å bli vedtatt.

 

Last ned PDF